Rekrutacja 2016/2017

 

 

Zasady rekrutacji

do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 obowiązujące

w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

wprowadzone zarządzeniem dyrektora nr 21/3/2016/MP z dnia 29 lutego 2016 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.),
 • Zarządzenie Nr 05/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych , szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności
 • §14 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 3 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r., poz. 1942),
 • § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły (Dz.U. z 2002 r., Nr 506, ze zm.),
 • Statut X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

 

I. Planowane oddziały:

 

Szkolna oferta powstała w oparciu o założenia określone w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania określającym formę i możliwości realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Przedstawiona oferta planowanych oddziałów ze wskazaniem przedmiotów (od 2 do 4) do realizacji w zakresie rozszerzonym, w cyklu edukacji wskazuje specyfikę planowanych oddziałów, które zostały zgłoszone do zatwierdzenia. Oferta szkoły może ulec modyfikacji zgodnie z wyborami uczniów w dalszym cyklu kształcenia, po uwzględnieniu możliwości kadrowych i organizacyjnych placówki.

 

Szkoła oferuje nauczanie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów:

od klasy I: j. polski, j. angielski, matematyka, filozofia

od klasy II: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, geografia, fizyka,

informatyka, historia sztuki

Dodatkową ofertą szkoły są przedmioty uzupełniające - innowacje pedagogiczne zarejestrowane przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, dla których nie ustalono podstawy programowej, lecz program przedmiotu znajduje się w szkolnym zestawie programów nauczania :

1."Pedagogika i psychologia" - oferta dla klas B

2."Retoryka i edukacja teatralna"- oferta międzyoddziałowa

W ofercie szkoły, dla wybranych klas, w ramach nauczania: j. polskiego, j. angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, fizyki, matematyki, geografii, informatyki, podstaw przedsiębiorczości, wychowania fizycznego, przewiduje się realizację innowacji metodycznych, wzbogacających programy nauczania.

 

Klasa

Propozycja rozszerzonych przedmiotów Języki obce
Klasa I A

od kl. I - matematyka

od kl. II - fizyka

gr. informatyka

gr. j.angielski

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki / j. rosyjski

Klasa I B

od kl. I - j. polski, j. angielski 

od kl. II - gr. biologia

gr. historia

j. angielski

oraz do wyboru:

j. rosyjski/ j. niemiecki

Klasa I C

od kl. I - j. polski 

od kl. II - historia, wos

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki / j. rosyjski

Klasa I D

od kl. I - matematyka, j. angielski,

od kl. II - geografia

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki/j. rosyjski 

Klasa I E

od kl. II - biologia, chemia

gr. matematyka

gr. j. angielski

j. angielski

oraz do wyboru:

j. niemiecki / j. rosyjski

szczegółowa oferta klas na www.xlogdynia.pl

II. Terminy rekrutacji i składania dokumentów :

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 09 maja 2016 r.

do 22 czerwca 2016 r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 24 czerwca 2016 r.

do 28 czerwca 2016 r.

do godz. 12.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy

od 28 czerwca 2016 r.

od godz. 12.00

do 30 czerwca 2016 r.

do godz. 12.00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

1 lipca 2016 r.

godz. 12.00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 1 lipca 2016 r.

do 7 lipca 2016 r.

do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

08 lipca 2016 r.

godz. 12.00

7. W terminie uzupełniającym

- Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów).

od 08 lipca 2016 r.

od godz. 12.00

do 12 lipca 2016 r.

do godz. 12.00

8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w Art. 20 ust. 7 ustawy 14 lipca 2016 r.
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 27 lipiec 2016 r.
10. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 29 lipca 2016 r.

do 01 sierpnia 2016 r

11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 31 sierpnia 2016 r.

III. Kryteria i warunki przyjmowania uczniów do klasy I

 

  1. Do szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni obowiązuje scentralizowany, elektroniczny system naboru.
  2. przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje największa suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym.
  3. Punkty uzyskane z ocen na świadectwie przyznaje się z:
Klasa Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym Zajęcia edukacyjne uwzględniane w rekrutacji do podanych klas
A matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski j. polski

matematyka, fizyka, informatyka/ język angielski

B język polski, język angielski, biologia lub historia język angielski, biologia/historia
C język polski, historia, wiedza o społeczeństwie język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie,
D język angielski, matematyka, geografia język angielski, matematyka, geografia,
E biologia, chemia, język angielski lub matematyka biologia, chemia, matematyka/język angielski

wg następującej wartości punktowej dla oceny:

celujący - 20 pkt

bardzo dobry    - 16 pkt

dobry - 12 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (o którym mowa w art. 20f ust.2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4, art. 20i ust. 2 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy) przyznaje się 5 pkt
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit.a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7pkt
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 pkt
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt
   • krajowym – przyznaje się 3 pkt
   • wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt
   • powiatowym – przyznaje się 1 pkt
 3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów
 4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (o których mowa w art. 20f ust.2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy) przyznaje się 2 punkty
 5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
   1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 pkt
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 16 pkt
    • dobrym – przyznaje się po 12 pkt
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt
   2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 pkt
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 16 pkt
    • dobrym – przyznaje się po 12 pkt
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt

  – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

   1. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 pkt
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 16 pkt
    • dobrym – przyznaje się po 12 pkt
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt

  – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

  1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – przyznaje się 8 pkt
   • bardzo dobrym – przyznaje się 6 pkt
   • dobrym – przyznaje się 4 pkt
   • dostatecznym – przyznaje się 2 pkt
   • dopuszczającym – przyznaje się 0,5 pkt
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się 8 pkt
  • bardzo dobrym – przyznaje się 6 pkt
  • dobrym – przyznaje się 4 pkt
  • dostatecznym – przyznaje się 2 pkt
  • dopuszczającym – przyznaje się 0,5 pkt
 8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się 12 pkt
  • bardzo dobrym – przyznaje się 9 pkt
  • dobrym – przyznaje się 6 pkt
  • dostatecznym – przyznaje się 3 pkt
  • dopuszczającym – przyznaje się 1 pkt
 9. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z najwyższą liczbą punktów obliczoną oddzielnie dla poszczególnych klas (decyduje próg punktowy w danej klasie,a nie jeden dla całej szkoły).
 10. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydata do wybranej klasy, wg kolejności uzyskanych punktów.
 11. Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się do wybranej przez siebie klasy pierwszego wyboru z uwagi na niższą punktację, będą - w przypadku wolnych miejsc – zakwalifikowani z odwołania do klasy drugiego wyboru podanego w podaniu, wg kolejności uzyskanych punktów.
 12. Uczniowie uzyskują prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadkach wynikające wprost z właściwych przepisów prawa.
 13. O przyjęciu do liceum ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor liceum na podstawie właściwych przepisów prawa.
 14. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego oddziału.

IV. Inne wymagane dokumenty składane w toku rekrutacji to:

Wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji podpisany przez kandydata i rodzica /opiekuna prawnego.

Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.

Zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną (środowisko szkolne, wolontariat).

Dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadku równorzędnych

wyników, wynikające wprost z właściwych przepisów prawa.

Dwa podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia.

Kopia skróconego aktu urodzenia.

Karta zdrowia ( w przypadku potwierdzonego przyjęcia do szkoły).

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT REKRUTACJI UDZIELA SEKRETARIATSZKOŁY

tel. (58/ 620-75-29) czynny w godzinach 8.00-15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Dodatkowe informacje

 • n2.jpg
 • nn1.jpg